منطق درس هفتم

حجم فایل : 490.9 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 33
بنام خدا منطق
درس هفتم «چارچوب»
دانش آموز عزیز: شما در این درس خواهید دانست که قضایای حملی به دو دسته قضایای شخصیه و قضایای محصوره تقسیم می شوند و می دانید که قضایای محصوره نیز به چهار صورت:
1 -موجبه کلیه 2- موجبه جزئیه 3- سالبه کلیه 4- سالبه جزئیه بیان می شوند. سپس خواهید دانست قضایای شرطی نیز به دو دسته قضایای شرطی متصل و قضایای شرطی منفصل تقسیم می شوند و قضایای شرطی منفصل نیز به سه صورت 1- منفصل حقیقی 2- منفصل غیر قابل جمع در صدق (مانعه الجمع) 3- منفصل غیر قابل جمع درکذب (مانعه الرفع) بیان می شوند.


نکته 1: اسم های خاص و اسم های عَلَم و هر چه با قید «این» یا «آن»بیاید و ضمیر سوم شخص مفرد وجمع«او»، «آنها» بیاید نیز قضیه شخصیه است.
مثال:
این صندلی مال من نیست.
آن فرد پدر من است.
او شاگرد درس خوانی نیست.
آنها تیم فوتبال من هستند.

نکته 2:
اگر چیزی را به چیز دیگر نسبت بدهیم (فعل مثبت باشد) آن قضیه را موجبه می گوئیم و اگر چیزی را به چیز دیگر نسبت ندهیم (فعل منفی باشد) آن قضیه را سالبه می گوئیم.
مثلاً:
کعبه قبله گاه مسلمین است ← موجبه
مشهد پایتخت ایران نیست ← سالبه
نکته 1: الفاظ «هر»، «هیچ»، «بعضی» یا «برخی» را «سور» قضایا می گویند ،که نشان دهنده «کمیت» یا «مقدار» است.
نکته 2: اگر در یک قضیه سورهای «هر و هیچ» بیاید نشان دهنده کلی بودن قضیه، و اگر سور «بعضی یا برخی » بیاید ،نشان دهندۀ جزئی بودن قضیه است.
سور «هر» ،به ما می فهماند که محمول شامل همۀ افراد موضوع می شود.
مثلاً: هر گاوی علفخوار است.

- سور «هیچ» ،به ما می فهماند که محمول شامل هیچ کدام از افراد موضوع نمی شود
مثلاً: «هیچ انسانی در دنیا جاودان نیست».
- سور «بعضی یا برخی» ،به ما می فهماند که محمول شامل بعضی از افراد موضوع می شود و شامل بعضی از افراد موضوع نمی شود.
مثال: بعضی گیاهان سمی هستند ← یعنی بعضی دیگر از گیاهان سمی نیستند.
نکته 3: در بعضی قضایا سور قضیه پنهان است و نوشته نشده است و ما باید از مفهوم قضیه، سور آنرا استنباط کنیم.
مثلاً: انسان خوب شریک مال مردم است.
هر انسان خوبی شریک مال مردم است.
نکته 4: همان گونه که در قضایای شخصیه گفتیم اگر نسبت قضایا، فعلی مثبت باشد
قضیه موجبه و اگر نسبت قضایا فعلی منفی باشد ،قضیه سالبه خواهد بود.

قضایای محصوره نیز همین گونه هستند.
هر انسانی متفکر است ← موجبه کلی
کلی موجبه
  هیچ اتومبیلی بی موتور نیست ← سالبه کلی
کلی سالبه

بعضی انسانها با سواد هستند ← موجبه جزئی
جزئی موجبه
بعضی مارها سمی نیستند ← سالبه جزئیه
جزئی س...